Algemene voorwaarden

Essentiële informatie over het gebruik van onze diensten, producten en website. Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen.

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: HC Health B.V. statutair gevestigd te (1096 AM ) Amsterdam aan de H.J.E. Wenckebachweg 123
Opdrachtgever: de partij die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
Overeenkomst: de Overeenkomst tot opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt curatieve en/of preventieve werkzaamheden te verrichten.
Curatieve activiteiten: alle activiteiten gericht op re-integratie en behandeling.
Preventieve activiteiten: activiteiten gericht op het voorkomen van uitval van werknemers, onder andere stoelmassage, bedrijfsfitness, werkplekonderzoek, preventieve bewegingsprogramma’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever, behoudens indien en voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in een door de betrokken partijen ondertekende schriftelijke Overeenkomst wordt afgeweken.

2.2 Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal enkel de betreffende bepaling buiten toepassing blijven en worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. Dit laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt tenminste een maand voor inwerkintreding van de gewijzigde algemene voorwaarden hiervan in kennis gesteld. In het geval Opdrachtgever de gewijzigde algemene voorwaarden niet voor inwerkingtreding accepteert, bericht hij Opdrachtnemer voor inwerkingtreding hier schriftelijk over.

2.4 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst tot opdracht, door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De Overeenkomst bevat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.

3.2 Alle overige voorstellen en offertes van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn uitnodigingen tot het doen van een aanbod; indien een dergelijke uiting niettemin als aanbod wordt gekwalificeerd, dan wordt dit aanbod vrijblijvend gedaan en kan het binnen 2 werkdagen door de Opdrachtnemer worden herroepen.

3.3 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking tot het bepaalde in artikel 3.1 de opdracht pas tot stand, nadat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.

3.4 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeen gekomen.

Artikel 4 Duur

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5 Honorarium

5.1 Tenzij uit de Overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat de Opdracht voor een vast bedrag is aangenomen, heeft Opdrachtnemer het recht om de (uur)tarieven aan te passen. Indien het (uur)tarief door Opdrachtnemer binnen de termijn van drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst wordt aangepast is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

5.2 De door de Opdrachtnemer gehanteerde (uur)tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari na overleg met en goedkeuring van de Opdrachtgever worden geïndexeerd.

5.3 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

5.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

Artikel 6 Betalingen

6.1 Aan het einde van iedere maand worden de door Opdrachtnemer daadwerkelijk bestede uren aan dienstverlening aan Opdrachtgever gefactureerd. Investeringen in apparatuur en abonnementen worden jaarlijks vooraf door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerd.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Het recht op verrekening is uitgesloten.

6.3 Bij overschrijding van de onder 6.2 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, zonder dat een daaraan voorafgaande nadere sommatie of schriftelijke ingebrekestelling vereist is, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van algehele voldoening, over het verschuldigde bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd, onverminderd verdere rechten van Opdrachtnemer.

6.4 Daarnaast komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever, ook indien en voor zover de werkelijke buitengerechtelijke kosten het conform artikel 6.5 berekende bedrag aan kosten te boven gaan en de werkelijke gerechtelijke kosten de gerechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen.

6.5. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit Buitengerechtelijke Incasso Kosten (BIK) als volgt berekend: – Over de eerste € 2.500,- 15 % met een minimum van € 40,- – Over de volgende € 2.500,- 10 % – Over de volgende € 5.000,- 5 % – Over de volgende € 190.000,- 1 % – Over het meerdere boven de € 200.000, – 0,5 % met een maximum van € 6.775,

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens, bescheiden en faciliteiten welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

7.2 Voor de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Opdrachtgever, waaronder begrepen aanwezige massagetafels, trainingsfaciliteiten, sanitaire voorzieningen en werkplekken.

7.3 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.4 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

7.5 Indien niet tijdig door Opdrachtgever aan de in artikel genoemde verplichtingen is voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

7.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.7 Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe naamsaanduidingen en reclame aan te brengen in, aan of op de ruimtes waar de dienstverlening wordt uitgevoerd.

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtnemer

8.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar haar en haar medewerk(st)er(s) beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitscriteria van de Stichting Borea Keurmerk.

8.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de Overeenkomst zal worden uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke wensen zoveel mogelijk mee.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst niet geacht met het oog op een bepaalde persoon te zijn aangegaan en kan Opdrachtnemer de perso(o)n(en) die de Overeenkomst uitvoert c.q. uitvoeren doen vervangen.

8.4 Opdrachtnemer heeft het recht, zonder daarvoor benodigde toestemming van Opdrachtgever, voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot ziekte van werknemers, technische storingen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Opdrachtnemer en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Opdrachtnemer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regeling haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Daartoe behoort eveneens het verbod tot verstrekking van medische of niet medische patiënt- of cliëntgegevens, behoudens bij: a. Schriftelijke toestemming van de patiënt of cliënt zelf; b. Informatie uitwisseling met degenen die direct bij de behandeling zijn betrokken; c. Wettelijke voorschriften; d. Conflict van plichten in noodsituaties; e. Wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht.

11.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer enkel voor de direct geleden schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag ter zake waarvoor de ter zake door de Opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende gebeurtenis dekking biedt danwel het maximaal door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedrag indien de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt.

11.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirect geleden schade of bedrijfs- of gevolgschade, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van Opdrachtgever.

11.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden schade, veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens elke vorm van schade behoudens indien deze schade veroorzaakt is door opzet op grove nalatigheid van Opdrachtnemer

11.6 Opdrachtgever zal personeelsleden van Opdrachtnemer nimmer aanspreken.

11.7 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde computerprogrammatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

11.8 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

11.9 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.

11.10 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een voor Opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Indien hij nalaat die vergissing bij Opdrachtnemer te melden, is Opdrachtnemer voor potentiële hieruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.

11.11 Een vordering tot vergoeding van de schade dient uiterlijk binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

12.2 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in dit artikel bedoelde producten (resultaten) noch tot het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.

12.3 De rechten van intellectuele eigendom die Opdrachtnemer in licentie gebruikt, mag Opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

12.4 Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van Opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

12.5 Opdrachtgever is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door Opdrachtnemer en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 13 Reclames

13.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken waarover Opdrachtgever reclameert aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

13.2 Reclames als bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 14 Beëindiging van de Overeenkomst

14.1 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na overleg en onder opgave van redenen middels aangetekend schrijven worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

14.2 Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen in geval van overmacht en in geval van insolventie van de Opdrachtgever, op het tijdstip waarop Opdrachtgever: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

14.3 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, behoudens bij wanbetaling door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

14.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand stellen.

Artikel 15 Geschillen en Toepasselijk recht

15.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bezoek- en postadres HC Health H.J.E. Wenckebachweg 123 1096 AM Amsterdam www.hchealth.nl 020-4123006

Neem contact op