image/svg+xml

MDIEU subsidie een onmisbare kans voor organisaties

Medewerkers gezond, gemotiveerd en productief naar hun pensioen begeleiden biedt talloze voordelen, zowel voor de medewerkers als voor de werkgever. De MDIEU subsidie biedt organisaties een unieke kans om duurzame inzetbaarheid naar een hoger niveau te tillen. Hieronder hebben we alle belangrijke informatie over de regeling op een rij gezet.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het gratis ‘Stappenplan: MDIEU subsidie’. Dit stappenplan duikt dieper in wat deze subsidie inhoudt en hoe organisaties deze cruciale subsidie kunnen aanvragen en optimaal benutten.

Alles wat HR-professionals moeten weten over de MDIEU subsidie

Deze Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden, geïnitieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is ontworpen om organisaties te ondersteunen in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Door financiële ondersteuning te bieden, streeft de MDIEU subsidie ernaar om een werkomgeving te creëren waarin medewerkers gezond, betrokken en productief blijven, tot aan hun pensioen. Dit artikel duikt dieper in wat de MDIEU subsidie inhoudt, voor wie het is, en hoe organisaties deze cruciale subsidie kunnen aanvragen en optimaal benutten.

Wat is de MDIEU subsidie precies?

De MDIEU subsidie vormt een onderdeel van het bredere overheidsbeleid gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. De regeling erkent dat de werkomgeving continu verandert en dat de beroepsbevolking vergrijst. Daarmee stijgt ook de gemiddelde pensioenleeftijd, waardoor het essentieel wordt dat medewerkers gedurende hun gehele loopbaan gezond en productief blijven.

Het doel van de MDIEU subsidie is tweeledig. Enerzijds ondersteunt het bedrijven bij het implementeren van vitaliteitsstrategieën en programma's die bijdragen aan de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Anderzijds biedt het financiële steun voor initiatieven die gericht zijn op het mogelijk maken van eerder uittreden voor medewerkers in zware beroepen. Met deze twee focuspunten streeft de MDIEU subsidie naar een arbeidsmarkt waar iedereen, ongeacht leeftijd of beroep, de kans krijgt om op een gezonde en voldoening gevende manier te werken.

Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?

Met slechts twee aanvraagperiodes over in 2024 en nog slechts 200 miljoen euro over van het oorspronkelijke totaalbudget van 964 miljoen euro, wordt de urgentie voor potentiële aanvragers steeds groter.

De volgende en laatste aanvraagtijdvakken lopen van 2 april tot 26 april 2024 en van 2 september tot 27 september 2024. Gedurende elk van deze aanvraagperiodes is er 100 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Met het naderende einde van de aanvraagperiode en de beperkte resterende budgetten is het van essentieel belang om tijdig een subsidieaanvraag in te dienen.

Voor wie is de MDIEU subsidie?

De MDIEU subsidie richt zich op een breed scala aan organisaties binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit omvat niet alleen traditionele bedrijven, maar ook non-profitorganisaties, overheidsinstellingen, en zelfs sectorale samenwerkingsverbanden. De regeling is specifiek ontworpen om aanpasbaar te zijn aan de diverse behoeften en uitdagingen van verschillende soorten organisaties.

Wat is het beschikbare budget? En wat is het drempelbedrag voor subsidieaanvraag?

Aanvankelijk was er een aanzienlijk bedrag van 964 miljoen euro beschikbaar, maar er resteert nu nog slechts 200 miljoen euro voor 2024. Dit totaalbudget benadrukt de ernst en het belang van de regeling nog maar eens.

Het drempelbedrag voor de subsidieaanvraag is vastgesteld op 75.000 euro, inclusief een specifieke toewijzing van 5.000 euro voor het uitvoeren van een bedrijfsanalyse. Dit minimumbedrag zorgt ervoor dat de subsidie wordt gebruikt voor goed doordachte en impactvolle projecten. Hier komen we later in dit artikel nog op terug.

MDIEU subsidie

Stappenplan: subsidie aanvragen

Goed dat jij aan de slag gaat met jouw belangrijkste bezit: jouw medewerkers. In dit stappenplan leggen we uit hoe jij eenvoudig aanspraak kunt maken op subsidie om duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie te vergroten. Let’s start.

Stap 1: Maak een bedrijfsanalyse

Een bedrijfsanalyse is een essentieel onderdeel van het subsidieaanvraagproces voor de MDIEU subsidie. Deze analyse biedt inzicht in de huidige status van jouw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid en identificeert specifieke knelpunten en kansen. Het vormt de basis voor het ontwikkelen van een effectief activiteitenplan.

De bedrijfsanalyse omvat verschillende belangrijke elementen:

1. Overzicht van de organisatie: Dit gedeelte biedt een algemeen beeld van de organisatie, inclusief de sector, SBI-code, en de aard van het werk.

2. Ontwikkelingen binnen de sector: Analyseer de trends en toekomstige verwachtingen binnen jouw sector en hoe deze invloed hebben op de werkgelegenheid en werkomstandigheden.

3. Omvang en samenstelling van het personeelsbestand: Biedt een gedetailleerd overzicht van het aantal medewerkers, hun leeftijdsverdeling, opleidingsniveaus en functiegroepen.

4. Huidige situatie van duurzame inzetbaarheid: Evalueer de bestaande situatie van duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie, inclusief de grootste knelpunten en zwaar werk.

5. Betrokkenheid werknemersvertegenwoordiging: Beschrijf het karakter van de werknemersvertegenwoordiging en hoe deze betrokken is bij de bedrijfsanalyse.

Op basis van de bedrijfsanalyse identificeer je specifieke problemen en uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en stel je mogelijke oplossingen voor. Daarnaast is het noodzakelijk om een toekomstvisie te schetsen, waarin je beschrijft hoe jouw organisatie er over vijf jaar voor zou moeten staan wat betreft duurzame inzetbaarheid, met als doel medewerkers gezond naar hun pensioen te begeleiden.

De bedrijfsanalyse moet naadloos aansluiten bij de subsidieaanvraag. Het biedt een gefundeerd kader voor het activiteitenplan en verhoogt de kans op een succesvolle subsidieaanvraag. Het is van cruciaal belang dat deze analyse grondig en doordacht is, omdat het de basis legt voor verdere stappen in het subsidieproces.

Laat HC Health je ontzorgen

We zijn niet alleen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de sector, maar bieden ook ondersteuning bij het opstellen van de bedrijfsanalyse. Hierdoor kun jij je volledig concentreren op het aanleveren van de vereiste bedrijfsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de bedrijfsanalyse perfect aansluit op de subsidieaanvraag, waardoor het proces soepel en doeltreffend verloopt.

Aan de slag met de bedrijfsanalyse? In de blog ‘Bedrijfsanalyse: hoe pak je het aan?’ lichten we de belangrijkste onderdelen uit die nodig zijn om een grondige bedrijfsanalyse uit te voeren.

MDIEU subsidie

Stap 2: Stel een activiteitenplan op

Een activiteitenplan is een projectplan om de duurzame inzetbaarheid van jouw organisatie te verbeteren. In het activiteitenplan beschrijf je de activiteiten die een oplossing bieden voor de knelpunten die in de bedrijfsanalyse naar voren zijn gekomen. Je kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan onderstaande vier thema’s.

De vier centrale thema's zijn als volgt:

Gezond, veilig en vitaal werken: Dit thema richt zich op het bevorderen van gezondheid, veiligheid en vitaliteit op de werkvloer. Het omvat activiteiten gericht op preventie van ziektes, verbetering van werkomstandigheden, en bevordering van een gezonde leefstijl.

Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap: Dit thema focust op het versterken van de relatie tussen werkgevers en medewerkers, met nadruk op eerlijke arbeidsvoorwaarden, goede communicatie en het creëren van een positieve werkomgeving.

Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit: Dit thema benadrukt het belang van levenslang leren en de mobiliteit van medewerkers binnen en tussen organisaties. Het omvat initiatieven gericht op het up-to-date houden van vaardigheden en kennis.

Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan: Dit thema moedigt medewerkers aan om proactief hun carrière te sturen, met focus op zelfinzicht en persoonlijke ontwikkeling.

In de blog ‘Activiteitenplan voor MDIEU: haal inspiratie uit deze voorbeelden’ gaan we dieper in op het opstellen van een doeltreffend activiteitenplan dat de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie bevordert. Ook ontdek je concrete voorbeelden van activiteiten die aansluiten bij de centrale thema's.

MDIEU subsidie

Stap 3: Registreer als subsidieaanvrager

Het proces van registreren als subsidieaanvrager voor de MDIEU subsidie begint met het aanmaken van een account op het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Dit portaal dient als het primaire platform voor alle communicatie en transacties met betrekking tot de subsidieaanvraag.

Aanmaken van een account

• Stap 1: Bezoek het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid.
• Stap 2: Kies de optie voor nieuwe gebruikers om een account aan te maken.
• Stap 3: Vul de vereiste organisatie- en contactgegevens in.
• Stap 4: Verstuur de registratie en wacht op bevestiging via e-mail.

Na het succesvol aanmaken van een account, krijgen aanvragers toegang tot het subsidieaanvraagformulier en aanvullende informatie over het aanvraagproces.

MDIEU subsidie

Stap 4: Indienen van de MDIEU subsidie aanvraag

Het indienen van de subsidieaanvraag voor de MDIEU subsidie is een cruciale stap die nauwkeurigheid en aandacht voor detail vereist.

Zo dien je jouw aanvraag in

• Stap 1: Log in op jouw account in het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid.
• Stap 2: Navigeer naar het subsidieaanvraagformulier en vul alle benodigde gegevens in.
• Stap 3: Voeg de vereiste documenten toe als bijlagen.
• Stap 4: Controleer de volledigheid en nauwkeurigheid van de aanvraag.
• Stap 5: Dien de subsidieaanvraag in en wacht op bevestiging van ontvangst.

Vereiste documenten
Bedrijfsanalyse: Een gedetailleerd rapport van de uitgevoerde bedrijfsanalyse.
Activiteitenplan: Een omvattend plan dat de geplande activiteiten voor duurzame inzetbaarheid beschrijft.
Begroting: Een gedetailleerde begroting van de verwachte kosten en investeringen.
Autorisatie ondertekenaar: Documentatie die de bevoegdheid van de ondertekenaar van de aanvraag bevestigt.
Kopie bankafschrift: Voor de betalingsgegevens van de subsidie.

MDIEU subsidie

Na de MDIEU subsidie aanvraag

Na het indienen van de MDIEU subsidieaanvraag volgt een zorgvuldig beoordelingsproces met verschillende stappen. Eerst wordt een volledigheidscontrole uitgevoerd om te verifiëren of alle vereiste documenten en informatie aanwezig zijn. Daarna volgt een inhoudelijke beoordeling, waarbij een panel van deskundigen het activiteitenplan beoordeelt op relevantie, haalbaarheid en effectiviteit.

Volgorde van indiening

Belangrijk om te vermelden is dat aanvragen op volgorde van ontvangst beoordeeld worden. Dit betekent dat hoe eerder je je aanvraag indient, hoe groter de kans is dat deze als eerste wordt beoordeeld.

Beslissing

De aanvragen die in 2024 worden ingediend, worden binnen 13 weken na sluiting van het aanvraagtijdvak beoordeeld en beschikt. Bij goedkeuring kunnen organisaties direct met hun project starten. Bij een negatieve beslissing is er de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Weten wat de vervolgstappen zijn nadat de subsidie is toegekend? In de blog ‘Subsidie toegekend: wat nu?’ nemen we je mee door de cruciale fasen na toekenning.

MDIEU subsidie

Conclusie: Kansen door de MDIEU subsidie

De MDIEU subsidie biedt aanzienlijke kansen voor Nederlandse organisaties om de toekomst van werk proactief vorm te geven. Dit initiatief, dat streeft naar het verbeteren van duurzame inzetbaarheid, biedt niet alleen financiële steun, maar ook een platform voor strategische ontwikkeling. Organisaties krijgen de kans om diepgaande analyses van hun werkpraktijken uit te voeren, innovatieve programma's te ontwikkelen en daarmee een positieve impact te maken op de gezondheid, betrokkenheid en productiviteit van hun medewerkers.

Het is meer dan een financiële bijdrage; het is een investering in menselijk kapitaal en een stimulans voor organisaties om een leidende rol te nemen in het creëren van een gezonde, bevredigende en toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met deze subsidie kunnen organisaties de uitdagingen van een veranderende arbeidsmarkt aangaan en een omgeving creëren waarin elke medewerkers zijn of haar volledige potentieel kan bereiken.

Hulp nodig?

Waarom uitzoeken hoe het precies werkt, als HC Health dat al voor je heeft gedaan? Precies. Laat ons je helpen bij het indienen van jouw subsidieaanvraag en vergroot hiermee jouw kans op subsidie, terwijl je volledig ontzorgt wordt. Neem contact op en wij helpen je verder. Zo werken we samen aan een nog vitaler werkend Nederland.

Heb je vragen?

Complexe vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn voor HC Health dagelijkse kost. We zijn benieuwd naar de uitdagingen van jouw organisatie en komen graag met je in contact.
Download het stappenplan